Dorpshuis in Veldhoven-dorp

Samenvatting

In het kort

Het bestuur van Stichting Dorpscentrum Veldhoven is, conform ARBO-wetgeving, verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers en bezoekers van gemeenschapshuis d’n Bond. Daarnaast is iedere medewerker verantwoordelijk voor de veiligheid binnen gemeenschapshuis d’n Bond.

Er is sprake van een calamiteit indien er zich ernstige verstoringen van de normale routine voordoen, die bovendien  de neiging hebben te escaleren indien er niet snel en doelmatig maatregelen ondernomen worden. Daarnaast kan er nog sprake zijn van incidenten. Ook deze hebben een plotseling optreden en een ongewoon karakter, zijn meestal minder ernstig van aard, maar noodzaken eveneens het in werking treden van het calamiteitenplan.

Doel van het calamiteitenplan.

Doel van het calamiteitenplan is het snel en doeltreffend optreden bij calamiteiten met als oogmerk:

            * het redden van zoveel mogelijk mensenlevens

            * menselijk leed van slachtoffers, relaties en betrokkenen beperken door  snelle waarschuwing relaties (binnen één uur na het incident)

            * zorg voor goede opvang, begeleiding, informatie en nazorg.

Algemene Procedure tot hulpverlening

- Alarmeren: mondeling ev. via geluidsinstallatie. Tracht een eventuele, beginnende brand te blussen.

- Ontruim de accommodatie m.b.v.  brandmeldinstallatie ( knop naast AED-kastje bij hoofdingang). Knop ontruimen indrukken, waardoor een Slow Whoop alarm wordt gegeven.

-  Ontruim alleen bij brand, ontploffing of dergelijke.

-  Instrueer overige aanwezige medewerkers (verdeel indien mogelijk taken)

-  Controleer of alle zalen en ook of de toiletten, magazijnen en dergelijke zijn verlaten.

-  Vrijwilligers en gasten doorzenden naar centrale verzamelplaats (= voorterrein MFA ZUID).

-  Opvang en begeleiding brandweer/G.G.D./politie.

-  Het in veiligheid brengen van slachtoffers.

-  Tussendeuren en ramen sluiten ( bij brand ) indien hierdoor geen risico wordt gelopen.

-  Ventilatie uitzetten.

-  Vrijhouden ingang en nooduitgang(en).

-  Indien geen risico('s): aanvangen met hulpverlening.

-  Telefoonlijn vrijhouden.

Ontruimingsroutes

-  De ontruimingsroutes zijn duidelijk weergegeven in alle zalen. De routes zijn aangeduid met 

groene pijlen. Tevens zijn de routes zichtbaar aangebracht d.m.v. pictogrammen: 

- nabij de brandslanghaspels

- in de hal bij de hoofdingang.

Alarmering

Bij calamiteiten altijd eerst de beheerder bellen: Pierre van Keulen 040-540182 of 0681076646

Volledig Calamiteitenplan ter inzage bij de bar.